जातपंचायत

  • जातपंचायत प्रथा बाबद तक्रारी कडे पोलिस विभागाला तक्रारीचाच विटांळ। पोलिस विभाग बाटंल्या गेले आहे ।गोदिंया पोलिस अधिक्षक गोंदिया यांना तक्रार निवारण न करता पाठांतर !